ویروس کرونا ( COVID-19 )

کووید 19 چیست ؟

نوعی بیماری عفونی است که اخیرا کشف شده است . این ویروس و بیماری جدید آن تا قبل از شروع شیوع بیماری در ووهان چین در سامبر 2019 ناشناخته بود .

نشانه های کووید 19 چیست ؟

ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ COVID‐19 ﺗﺐ ، ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درد ، اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ ، آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻲ ، ﮔﻠﻮدرد ﻳﺎ اﺳﻬﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد )ﺣﺪود 80٪( ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﺎص ، از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. از ﻫﺮ 6 ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ COVID‐19 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 1 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻨﻔﺲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و اﻓﺮاد داراي ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ، ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺪي ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪود 2٪ از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ، ﺳﺮﻓﻪ و ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ویروس کرونا

کووید 19 چگونه منتشر می شود ؟

اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ COVID‐19 را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻫﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزدم از ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ.

اﻳﻦ ﻗﻄﺮات ﺑﺮ روي اﺷﻴﺎء و ﺳﻄﻮح اﻃﺮاف ﻓﺮد ﻓﺮود ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﻳﻦ اﺟﺴﺎم ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ، COVID‐19 را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢ ، ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ COVID‐19 را در ﺻﻮرت ﺗﻨﻔﺲ ﻗﻄﺮات از ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ COVID‐19 ﻛﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 1 ﻣﺘﺮ از ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .

دوره نهفتگی کووید 19 چه مدت زمانی طول میکشد ؟

"دوره ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ زﻣﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﻳﺮوس و ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ دوره ﺑﺮاي COVID‐19 از 1-14 روز است .

آیا ویروسی COVID-19 از طریق هوا قابل انتقال است ؟

ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد COVID‐19 ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

وﻳﺮوس ﻛﻮوﻳﺪ 19 روي ﺳﻄﻮح ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ دارد ؟

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت وﻳﺮوس ﻧﺎﺷﻲ از COVID‐19 ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺗا ﭼﻨﺪ روز روي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع ﺳﻄﺢ ، دﻣﺎ ﻳﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﻮح آﻟﻮده را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ عفونی کننده تمیز کنید تا ویروس را از بین برود .

ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ COVID‐19 ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮم؟

اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﻳﺪ. ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ COVID‐19 ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

آﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻧﮕﺮان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ ؟

اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ COVID‐19 در آن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻳﺎ اﮔﺮ از ﻳﻜﻲ از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﺮ ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اوﺿﺎع اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع COVID‐19 وﺟﻮد دارد ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺟﺪي بگیرید . توصیه های صادر شده توسط مقامات وزارت بهداشت را دنبال کنید .

آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان CoVID‐19 را از ﻓﺮدي ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﺪارد؟

راه اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ COVID‐19 از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ، ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ COVID‐19 ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﻴﻔﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ COVID‐19 از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻔﻴﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺴﺎس ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

در ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮد ؟

اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و اﻓﺮاد داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ، ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎ دﻳﺎﺑﺖ ،ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻮن و ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن بشویید ؟

ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺶ دﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻢ آرﻧﺞ و ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ . ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن ، از اﻓﺮاد اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و COVID‐19 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺸﻮد ؟

بله ، به این صورت که ویروس از سطح پوست فرد مبتلا به فرد مقابل منتقل می شود .

ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺣﻔﻆﻛﻨﻴﺪ؟

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻗﻄﺮات ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻜﻲ را از ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

چرا از لمس چشم ، بینی و دهان باید خودداری کرد ؟

دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻄﻮح را ﻟﻤﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻟﻮده ﺷﺪن ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻳﺮوس را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ، ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻫﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ؟

اﮔﺮ ﺗﺐ ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت درﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

ﭼﺮا در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻴﺸﻮد ؟

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ بدهیم ؟

اﮔﺮ ﺗﺐ ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ دارﻳﺪ ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

آﻳﺎ ﻻﻣﭗ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ ؟

ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ (UV) ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن دﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻛﻨﺪ .

آﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ؟

ﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﻲ راﻳﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

آﻳﺎ اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن ﻛﻠﺮ ﻳﺎ اﻟﻜﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ؟

ﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮي در وﻳﺮوﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺘﻲ اﺳﭙﺮي اﻟﻜﻞ ﻳﺎ ﻛﻠﺮ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎ ، دﻫﺎن و ... ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

آﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺣﺮارﺗﻲ دﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﺧﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﻬﺎﻳﺘﺎن را آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ

آﻳﺎ واﻛﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻫﻢ از ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ؟

ﺧﻴﺮ ، واﻛﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ و ﻫﻴﭻ واﻛﺴﻦ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺳﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس دارﻧﺪ ؟

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻫﻴﭻ ﻣﺪرﻛﻲ دال ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﺷﻮﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ) اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي کند.

اﺳﻜﻨﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ یا ﺗﺐ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ 19 موثر باشد ؟

اﻳﻦ اﺳﻜﻨﺮﻫﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺐ دارﻧﺪ ، ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﺐ ﻧﺪارﻧﺪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ . ﭼﻮن 2 اﻟﻲ 10 روز ﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ( دوره نهفتگی )

ویروس کرونا

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد ؟

 اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ، اﺿﻄﺮاب ، ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﺗﺮس ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﻋﺎدي اﺳﺖ
 ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ آدﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻳﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
 در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺧﻮاب ، ورزش ﺑﭙﺮدازﻳﺪ
 از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ
 ﺑﺮاي ﻛﻨﺎر اﻣﺪن ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد از ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ، اﻟﻜﻞ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ
 اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﻚ ﻣﺸﺎور ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ
 زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
 اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻳﻮﮔﺎ دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ

آﻳﺎ ﺧﻮردن ﺳﻴﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﻮوﻳﺪ 19 ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ؟

ﺳﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ دارد ، اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس از ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .

آﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺿﻌﻲ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ( ﻛﻨﺠﺪ ) ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺑﺪن باشد ؟

ﺧﻴﺮ اﻳﻦ روﻏﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس را ﺑﻜﺸﺪ

آﻳﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﺎن و اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ ابتلا هستند ؟

اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ دﻳﺎﺑﺖ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ، آﺳﻢ ، ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎردار ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ دارﻧﺪ ، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻛﻮرﺗﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ، ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ... ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮدارﻧﺪ ﻣﺜﻼ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .

آﻳﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ؟

ﺧﻴﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻛﺎراﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

آﻳﺎ داروي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس وﺟﻮد دارد ؟

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ﺧﻴﺮ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ وﻳﺮوس ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﻳﮋه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﺋﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪي دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎص در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ

آﻳﺎ ﻣﺎﺳﻚ زدن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮد در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ؟

اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻣﺎﺳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ را ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ COVID‐19 دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻛﺴﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ COVID‐19 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺳﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻢ آرﻧﺞ ﻳا ﺑﺎﻓﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺘﺮ 3) ﭘﺎ( را از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟

 ﻣﺎﺳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ دار ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻣﺎﺳﻚ ﻃﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺷﻠﻮغ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻓﻪ ﻳﺎﻋﻄﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﻗﺒﻞ ازدﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ، دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب وﺻﺎﺑﻮن ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
 ﻧﻮار ﻓﻠﺰي ﻣﺎﺳﻚ روي ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻛﻒ ﻣﺎﺳﻚ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ دﻫﺎن و ﭼﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﺎﺳﻚ را ﺑﺮدارﻳﺪ ﻛﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻚ را از ﭘﺸﺖ ﮔﻮش در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻚ را از ﭼﻬﺮه و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ، ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس و ﻟﻤﺲ ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ، ﻣﺎﺳﻚ را در ﺳﻄﻞ در ﺑﺴﺘﻪ
 ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ را ﺑﻌﺪ از دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ

ماسک استفاده شده را چگونه نگهداری کنیم ؟

 ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ، ﺧﻄﺮ ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺮا داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ درب ﻛﻴﺴﻪ را ﺑﺴﺘﻪ و داﺧﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ
 از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻣﺎﺳﻚ ، دﺳﺘﻜﺶ ،دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ

ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻀﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن ، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻨﺘﻲ ، ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ، ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ دارو ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ

ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ دارو ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دارﻧﺪ
 ﻗﺮار ﻧﺪادن ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ، ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم و ...
 ﻗﺮار دادن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي در ﺟﺎي ﻣﺨﺼﻮص و دور از دﺳﺘﺮس ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن درﺳﺖ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
 ﺷﺴﺘﻦ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ، ﺳﻴﻨﻚ ،و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ
 ﺧﻮدداري از ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻳﺨﭽﺎل
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻇﺮوف در ﺑﺴﺘﻪ در ﻳﺨﭽﺎل
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺪاوم دﺳﺘﮕﻴﺮه در ﻳﺨﭽﺎل
 اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺧﺎم در ﺑﻴﺮون از ﻣﻨﺰل

ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ؟

 ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ، ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺎ آب 60-90 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺴﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
 ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻛﺜﻴﻒ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و درب آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﻧﺘﻜﺎﻧﻴﺪ و از ﺗﻤﺎس ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ
 اﮔﺮ از دﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎي ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﻳﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺪ %0.5 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ .

ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎ چگونه است ؟

 ﺧﻴﺲ ﻛﺮدن دﺳﺘﻬﺎ و زدن ﺻﺎﺑﻮن
 ﺷﺴﺘﻦ ﻛﻒ دﺳﺘﻬﺎ
 ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ
 ﺷﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن از ﻛﻒ دﺳﺖ
 ﺷﺴﺘﻦ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺼﻮرت درﻫﻢ ﮔﺮه ﻛﺮده
 ﺷﺴﺘﻦ ﺷﺼﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و دﻗﻴﻖ
 ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﻛﻒ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ
 ﺷﺴﺘﻦ دور ﻣﭻ ﻫﺮ دو دﺳﺖ
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل
 ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ آب ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻤﺎل و اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ

ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟

 ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﺴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻗﻒ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻧﺴﻞ دوم و ﺳﻮم را ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در اﺗﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻛﻨﺎر ﻓﺮد ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﻟﻮازﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻮاك ، ﺣﻮﻟﻪ، ﻛﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل،ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﻣﻠﺤﻔﻪ و ... ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ .
 ﻓﺮد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻫﺎي در ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟

 اﮔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻓﻪ ، ﺗﺐ ،ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻜﺮر دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي اﺧﺬ ﭘﻮل
 ﺧﻮدداري از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن
 ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي
 اﺳﺘﺤﻤﺎم روزاﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺷﺴﺘﺸﻮي روزاﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن روزاﻧﻪ و ﻣﻜﺮر ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ